adwokat alimenty łódź

Prawo alimentacyjne – co warto wiedzieć?

Kiedy małżonkowie zdecydują się na rozwód, wiąże się to z przyznaniem władzy rodzicielskiej jednej ze stron. Dzieci zamieszkują z jednym rodzicem, a drugi ma obowiązek łożenia na utrzymanie wspólnego potomstwa. Co ciekawe, obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony także na dzieci, dziadków, rodzeństwo, a nawet dalszą rodzinę.

Dlaczego przyznawane są alimenty?

Trudna sytuacja finansowa, brak wsparcia ze strony rodziny albo rozwód to wszystko sytuacje, kiedy warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje adwokat alimenty Łódź to przykład miasta, w którym wiele osób korzysta z alimentów przyznanych nie tylko na dzieci, ale również rodziców, rodzeństwo czy innych członków rodziny. Wszystkie przepisany związane ze świadczeniami zostały określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Z ustawy dowiadujemy się, że obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa oraz więzi o charakterze osobistym, czyli żona również może ubiegać się o przyznanie wsparcia finansowego ze strony męża. Alimenty obciążają krewnych w linii prostej, a także rodzeństwo.

Aby otrzymać alimenty, muszą istnieć ku temu odpowiednie przesłanki. Przede wszystkim mowa o trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze mają służyć do zaspokojenia podstawowych potrzeb, do których można zaliczyć nabywanie żywności, opłacenie rachunków za mieszkanie, odzieży, zakup środków higieny osobistej czy uiszczenie wydatków na leki i rehabilitację.

Obowiązek alimentacyjny – konsekwencje zalegania z płatnościami

Warto zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że jest uwarunkowany przepisami prawa, a wola stron biorących udział w sprawie nie odgrywa większego znaczenia. Decyzja sądu jest zobowiązująca, dlatego osoba, która ma wyznaczone płacenie alimentów, jest zobowiązana do płacenia ich na czas (bez żadnych wymówek czy opóźnień). Jeśli tego obowiązku nie dopilnuje, może spodziewać się przykrych konsekwencji (najpierw odbywa się postępowanie egzekucyjne, które w dalszej kolejności może trafić do prokuratury). Kiedy zaległość z tytułu świadczeń alimentacyjnych przekracza 3 miesiące, wiąże się z karą grzywny albo karą ograniczenia wolności do jednego roku. Z kolei w przypadku, kiedy brak płacenia alimentów uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, może się wiązać nawet z karą dwuletniego pozbawienia wolności. Aby sprawa trafiła do prokuratury, należy złożyć wniosek o ściganie (składa go osoba pokrzywdzona), ale działania te może podjąć także organ pomocy społecznej wykonujący szereg czynności w stosunku do dłużnika alimentacyjnego.